සියලු ප්රවර්ග

ස්වභාව ධර්මය

ඔයා මෙහෙයි : නිවස> නිෂ්පාදන > වයිනයිල් බිතුපත > ස්වභාව ධර්මය