සියලු ප්රවර්ග

නිති අසන පැණ

ඔයා මෙහෙයි : නිවස> නිති අසන පැණ